П'ятниця, 15 листопада 2019

Регламент

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
На засіданні Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
(протокол № 3 від «08» жовтня 2014 р.)

 

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

 

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради (далі - Громадської ради) при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Мінрегіоні України.

2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради.

Планування роботи

3. Робота Громадської ради проводиться за перспективними річними планами, які затверджуються Громадською радою.

4. Питання, що не внесені до річного плану, але потребують нагального розгляду, можуть бути внесені кожним членом Громадської ради до порядку денного засідання, не пізніше як за 5 днів до дати його проведення.

5. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою  Громадської ради за пропозиціями Правління, голови, заступників голови  Громадської ради, секретаря (секретаріату), Комітетів, експертних груп Громадської ради, членів Громадської ради.

6. План роботи Громадської ради на рік, зміни до нього затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

7. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

  • чергові засідання Громадської ради,
  • проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону України,
  • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
  • заходи в межах проведення Мінрегіоном України консультацій з громадськістю,
  • забезпечення інформування Мінрегіону України та громадськості про діяльність Громадської ради,
  • інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення поточного року.

9. Члени Громадської ради та робочі органи Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік за тридцять днів до закінчення відповідно поточного року.

10. Плани роботи Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення).

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою голови Громадської ради, рішенням Правління Громадської ради, або однієї третини від кількості членів Громадської ради.

12. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Мінрегіону дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради (або секретаріат у разі його створення) інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та доводить до відома проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення).

13. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради та секретаріату (секретарю) Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятидений строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Голова Громадської ради призначає позачергове засідання Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про скликання позачергового засідання, поданої відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення).

14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Представники Мінрегіону України беруть участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради секретар (або секретаріат) Громадської ради організовує проведення письмової реєстрації учасників.

16. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради, а у випадку його відсутності, або за його дорученням один із його заступників.

На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради. Проект порядку денного формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від Правління Громадської ради, членів Громадської ради, постійних чи тимчасових робочих органів Громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,
2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;
3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються Правлінням Громадської ради, членами Громадської ради або/та постійними, тимчасовими робочими органами Громадської ради Голові Громадської ради за десять днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронною поштою (чи у інший спосіб, що забезпечує швидку комунікацію) не пізніше як за п’ять днів до початку засідання Громадської ради.

18. Засідання Громадської ради становить до трьох годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради за ініціативою не менш ніж трьох членів Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена.

Тривалість розгляду питань та виступів встановлюється на кожному засіданні Громадської ради під час завердженя порядку денного.

Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

19. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем Громадської ради (секретаріатом), якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради.

20. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол. Протокол та рішення Громадської ради підписуються головою та секретарем Громадської ради. Протокол та рішення Громадської ради оформлюються секретарем (членом секретаріату, відповідальним за ведення протоколу) протягом п’яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання та передаються на розгляд голови Громадської ради.

При необхідності проекти рішень перед їх підписанням можуть бути узгоджені з їх ініціаторами, або керівниками робочих органів, до сфери діяльності яких відноситься прийняте рішення.

Протокол та рішення Громадської ради підписуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення) не пізніше 7 робочих днів з дня проведення засідання.

Під час засідання Громадської ради забезпечується аудіо- або відеозапис.

У випадку нагальної необхідності рішення Громадська рада може ухвалювати і шляхом електронного голосування між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку секретарем (секретаріатом) Громадської ради кожному члену Громадської ради необхідних матеріалів з пропонованого питання та проекту рішення з використанням електронної пошти;
2) встановлення кінцевого терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;
3) узагальнення пропозицій та зауважень;
4) підготовку та розсилку секретарем (секретаріатом) Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного варіанту рішення;
5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції («за», «проти», «утримався») через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

У разі відсутності відповіді на електронне повідомлення від члена Громадської ради на дату та час визначену як кінцевий термін, вважається, що такий член Громадської ради не голосував.

Організація роботи постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради

21. На засіданні Громадської ради ухвалюється рішення про створення постійних робочих органів (Комітетів) Громадської ради, їх кількість, кількісний склад та тематичну спрямованість.
Постійні робочі органи (Комітети) функціонують на постійній основі згідно з Положенням про Комітети, затвердженим Громадською радою, та завданнями в межах тематичної спрямованості. Комітети, що за напрямками діяльності відповідають напрямкам діяльності Мінрегіону, є профільними.

22. Тимчасові робочі органи Громадської ради створюються у разі необхідності, зокрема для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Рішення щодо створення тимчасових робочих органів (експертних, робочих груп, комісій, тощо) приймається на засіданнях Громадської ради чи Правлінням Громадської ради.

23. Основною формою роботи робочих органів є засідання, що проводяться у разі потреби, а в разі затвердження календарного плану роботи – відповідно до цього плану роботи.

24. До складу робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради чи Правління до складу таких робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники Мінрегіону України, представники інших державних органів, представники інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за їх згодою).

25. Кожен робочий орган Громадської ради очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цього робочого органу з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З-поміж членів відповідного робочого органу обирається секретар, який організовує документообіг в межах цього робочого органу. Секретар входить до складу Секретаріату Громадської ради (у разі його створення).
Взаємовідносини Громадської ради з Мінрегіоном України

26. Правління Громадської ради, на підставі узагальненої інформації отриманої від постійних робочих органів Громадської ради, готує та подає Мінрегіону України щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції можуть бути попередньо розглянуті та затвердженні Громадською радою (в тому числі і шляхом електронного голосування).

27. Голова Громадської ради від імені Громадської ради може подати Мінрегіону України пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції формуються на підставі рішення будь-якого з постійних робочих органів Громадської ради.

28. Голова Громадської ради, або уповноважена ним особа, в обов’язковому порядку інформує Мінрегіон України про ухваленні Громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності  Мінрегіону України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у здійсненні державної регуляторної політики

29. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою (в тому числі і з використанням електронного голосування) на підставі пропозицій, внесених  Правлінням, робочими органами Громадської ради та/або членами Громадської ради.

30. На підставі відповідного рішення Громадської ради Голова Громадської ради від імені Громадської ради зобов’язаний ініціювати проведення  громадської експертизи діяльності Мінрегіону України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

31. Громадська експертиза діяльності Мінрегіону України, громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів здійснюється постійним робочим органом Громадської ради згідно його компетенції, до складу якого залучаються за бажанням члени Громадської ради, та/або представники інших організацій і інститутів громадянського суспільства у порядку, визначеному Положенням про Громадську раду.

32. Результати проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті Громадською радою та схвалені відповідним рішенням.

33. Громадська рада, Правління Громадської ради може ініціювати та проводити в установленому порядку:

  • подачу до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;
  • розробку проектів регуляторних актів;
  • подачу зауважень та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
  • підготовку аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

34. На офіційному веб-сайті Мінрегіону України в обов’язковому порядку та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення) розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради.

В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

35. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

36. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Мінрегіону України здійснюється за поданням голови Громадської ради.

37. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова, або за його дорученням  заступники голови Громадської ради чи уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках голова Громадської ради або уповноважені головою особи, члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не офіційну позицію Громадської ради.

Новини ради

Олександр Сігал обраний головою експертної групи з питань теплоенергетики

9 червня 2017 року в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та...

Новини Мінрегіону

Впровадження надзвичайної кредитної програми для відновлення України триває, — Роман Чуприненко

В рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» перші...